Nhân sự

Lãnh đạo phòng

TS. Đỗ Đình Thái
Trưởng Phòng

Email: thaidd@sgu.edu.vn

TS. Đỗ Thị Mỹ Liên
Phó Trưởng Phòng

Email: liendo.ieet@sgu.edu.vn

Chuyên viên

Học vụ - tuyển sinh

ThS. Nguyễn Thái Châu

Email:

nguyenthaichau@sgu.edu.vn

ThS. Ngô Tuyết Hằng

Email:

ngotuyethang@sgu.edu.vn

HVCH. NGUYỄN PHƯỚC LÂM

Email:

lamnguyen@sgu.edu.vn

ThS. Mỵ Trần Hương Trà
Tổ trưởng

Email:

huongtra@sgu.edu.vn

Luận văn - tốt nghiệp

TS. Nguyễn thị mỹ dung

Email: nguyenthimydung121285@gmail.com

ThS. Chu Thị Ngân
Chủ tịch công đoàn

Email:

chuthingan@sgu.edu.vn

HVCH. Ngô Hữu Thanh

Email:

thanhnh@sgu.edu.vn