– Thời khóa biểu chuyên ngành Khoa học máy tính

– Thời khóa biểu chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

– Thời khóa biểu chuyên ngành Ngôn ngữ học

– Thời khóa biểu chuyên ngành Hóa hữu cơ

– Thời khóa biểu chuyên ngành LL & PPDH Bộ môn Toán

– Thời khóa biểu chuyên ngành Quản trị kinh doanh

– Thời khóa biểu chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

– Thời khóa biểu chuyên ngành Quản lý giáo dục

– Thời khóa biểu chuyên ngành Văn học Việt Nam

– Thời khóa biểu chuyên ngành Toán giải tích