Qui định đào tạo trình độ tiến sĩ (do Bộ GD & ĐT ban hành áp dụng từ 2017 trở về sau)

Qui định sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ danh mục các tạp chi KH & cách tính điểm bài báo cho NCS